Ilidza

ODLUKA O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE ILIDŽA

Na osnovu člana 7. stav (1) Odluke o priznanjima općine Ilidža („Službene novine Kantona Sarajevo“,broj 51/18, 37/19) Općinsko  vijeće  Ilidža na 1. redovnoj sjednici održanoj dana 18.02.2021.godine,  donosi

 

O D L U K U
O RASPISIVANJU JAVNOG POZIVA ZA PREDLAGANJE KANDIDATA

ZA DODJELU PRIZNANJA OPĆINE ILIDŽA

 

I

Ovom odlukom Općinsko vijeće Ilidža  raspisuje Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža i to:

a) Povelja počasni građanin/građanka općine Ilidža

b) Povelja za životno djelo

c) Zlatna plaketa

d) Srebrena plaketa

e) Zahvalnica

f) Plaketa odbrane

(1) Priznanja Općine Ilidža dodjeljuju se pojedincima i kolektivima sa područja općine Ilidža za izuzetne uspjehe u razvoju privrednih i društvenih djelatnosti, kao i značajan doprinos u odbrani općine.

(2) Izuzetno, priznanja se mogu dodijeliti pojedincima i kolektivima koji nisu sa područja općine Ilidža, ako su njihovi rezultati primjereni ugledu općine.

(3) Priznanja se mogu dodjeljivati i posthumno pojedincima, u skladu sa kriterijima iz člana 4. stav (1) tačka b, c i d Odluke o priznanjima Općine Ilidža.

II

Prijedloge za dodjelu priznanja mogu podnositi građani pojedinci, udruženja građana, savjeti mjesnih zajednica, političke partije, vijećnici Općinskog vijeća Ilidža, Općinski načelnik, ustanove i drugi organi i organizacije sa područja općine Ilidža.

III

Kriteriji za dodjelu priznanja su slijedeći:

a) Povelja počasni građanin/građanka općine Ilidža

1) Počasnim građaninom/građankom općine Ilidža može biti proglašen državljanin BiH koji nema prebivalište na području općine Ilidža koji je svojim naučnim, kulturim, humanitarnim ili drugim radom, te naročitim zaslugama doprinio ugledu ili napretku općine Ilidža i njenom razvoju.

2) Počasnim građaninom/građankom općine Ilidža može biti proglašen i državnik ili fukncioner
druge države, član međunarodne organizacije, odnosno organizacije druge države ili njihovih tijela koji je posebno zaslužan za općinu Ilidža i državu Bosnu I Hercegovinu u promicanju njenog suvereniteta, samostalnosti i identiteta na opšteprihvaćenim demokratskim načelima.

3) Imenovanje počasnim građaninom/građankom znak je počasti i ne daje nikakva posebna prava.

4) Počasnom građaninu/građanki ne dodjeljuju se druga javna priznanja općine Ilidža.

b) Povelja za životno djelo

1) Povelja za životno djelo dodjeljuje se za cjelovito djelo koje je pojedinac, državljanin Bosne i Hercegovine sa prebivalištem na području općine Ilidža ostvario u toku svog radnog i životnog vijeka, koje predstavlja izuzetan i vrijedan doprinos razvoju i ugledu općine Ilidža iz sljedećih oblasti: nauke, kulture, umjetnosti, vaspitanja i obrazovanja, zdravstva i socijalne zaštite, privrede, tehničke kulture, sporta, zaštite i unaprijeđenja životne sredine, poljoprivrede i drugih javnih djelatosti.

c) Zlatna plaketa, Srebrena plaketa i Zahvalnica

  • kolektivima koji su:

1) ostvarili izuzetne rezultate u radu;

2) ulagali u proširenje proizvodnih kapaciteta;

3) postigli izuzetne rezultate u oblasti nauke, kulture, prosvjetne djelatnosti, vjerskog života, sporta, zdravstva, bezbjednosti, razvoju komunalne infrastrukture, zaštiti radne i prirodne sredine i razvoju dobrih međuljudskih odnosa;

4) dali izuzetan doprinos u ostvarivanju prava građana;

5) doprinijeli poboljšanju uslova rada i života u MZ na području općine Ilidža;

6) doprinijeli međunarodnoj promociji Općine Ilidža;

7) dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada.

 

  • pojedincima koji su:

1) inovatori na tehničkim i drugim unapređenjima;

2) doveli u opasnost svoj život spašavajući druge osobe i materijalna dobra;

3) kao donatori humano postupali prema pojedincima ili kolektivima;

4) posebno doprinijeli razvoju lokalne samouprave u MZ, općini i poboljšanju uslova života građana;

5) uspješno organizovali organe MZ i udruženja, te doprinijeli njihovom radu;

6) postigli izuzetne rezultate u oblasti poljoprivredne proizvodnje;

7) ostvarili posebne rezultate u sportu, vaspitno-obrazovnom radu, naučnom radu, umjetnosti i kulturi, na međunarodnom, državnom i federalnom nivou;

8) dali izuzetan doprinos u drugim područjima života i rada

 

d) Plaketa odbrane                

1) Plaketa odbrane dodjeljuje se kao posebno priznanje općine Ilidža za doprinos u Odbrani općine Ilidža, kao i organizaciji života i rada građana u ratnim uslovima, kao i ratnim jedinicama i štabovima koji su se istakli u odbrani, pod uslovom:

2) Da je lice obuhvaćeno članom 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica
(Službene novine FBiH“,broj 33/04, 56/05,70/07, 9/10, 90/17) a koje je imalo prebivalište ili boravište na području Općine Ilidža u periodu od 06.04.1992. do 23.12.1996.godine“, kao i poginula lica iz navedenog člana Zakona koja su učestvovala u odbrani BiH.

 

Član 2. Zakona o pravima branilaca i članova njihovih porodica glasi: – „Braniocima, u smislu ovog zakona smatraju se pripadnici Armije Republike Bosne i Hercegovine, Hrvatskog vijeća obrane i policije nadležnog organa unutrašnjih poslova (u daljnjem tekstu: Oružane snage), a koji su učestvovali u odbrani suvereniteta i cjelovitosti Bosne i Hercegovine (početak agresije na općinu Ravno), od 18.09.1991. do 23.12.1996. godine, odnosno do prestanka neposredne ratne opasnosti i koji su demobilizirani rješenjem nadležnog vojnog organa, kao i lice koje je učestvovalo u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine. Dobrovoljcem, u smislu ovog zakona, smatra se pripadnik vojnih jedinica koji je učestvovao u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine u periodu od 18.09.1991. do 09.04.1992. godine, kao i drugo lice koje nije bilo vojni obveznik u vrijeme  dobrovoljnog stupanja u Oružane snage i ostalo neprekidno u jedinicama do kraja rata ili je ranije demobilizirano od nadležnog vojnog organa. Organizatorom otpora, u smislu ovog zakona, smatra se lice koje je organizovalo i rukovodilo u pripremi za odbranu i u odbrani Bosne i Hercegovine, najmanje 100 dana, u periodu od 18.09.1991. do 09.04.1992. godine, i  uz to bilo pripadnik Oružanih snaga ili državnih organa ili institucija vezanih za odbranu Bosne i Hercegovine najmanje dvije godine, a čiji je status potvrđen od strane Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata. Veteranom, u  smislu ovog zakona, smatra se lice koje je stupilo u jedinice iz stava 1. ovog člana od 18.09.1991. do 31.12.1992. godine, i ostalo neprekidno do 23.12.1995. godine, ili ranije demobilizirano od nadležnog vojnog organa. Pojmovi i definicije iz ovog člana koriste se i primjenjuju kod regulisanja prava i pogodnosti u svim oblastima i nivoima vlasti koje se tiču branilaca i članova njihovih porodica.“

3) da je kandidat postigao izuzetne rezultate u odbrani Ilidže;

4) Plaketa se može dodijeliti pripadniku oružanih snaga koji u toku rata nije imao prebivalište na području Ilidže, ali je dao izuzetan doprinos u organizovanju oružanih snaga u odbrani teritorije Ilidže;

5) za svakog kandidata koji se predlaže, potrebno je dostaviti dokaz o posjedovanju ratnog priznanja, odlikovanja i dr.

IV  

Ograničenja za dodjelu priznanja su sljedeća:

1) Priznanja se ne mogu dodijeliti kolektivima ili pojedincima kojim su ista dodijeljena u posljednjih pet godina.

2) Priznanja se ne mogu dodijeliti uposlenicima Općine Ilidža za rezultate ostvarene u obavljanju poslova predviđenih opisom radnog mjesta.

3) Izabranim zvaničnicima svih nivoa vlasti u Bosni i Hercegovini za vrijeme trajanja mandata.

4) Licima koji su pravosnažnom presudom domaćeg ili stranog suda osuđena na zatvorsku kaznu za krivična djela.

5) Licima koji svojim djelovanjem narušavaju ugled općine.

6) Priznanja se ne mogu dodjeliti kolektivima:

a) prema kojima se vodi stečajni i likvidacijski postupak;

b) koji imaju  neizmirene obaveze  po  osnovu direktnih  poreza  prema  nadležnoj  poreznoj upravi FBiH osim ako dostave validan dokaz o reprogramu duga;

c) koji imaju  neizmirene  obaveze  po  osnovu  indirektnih  poreza  prema nadležnog upravi za  indirektno  oporezivanje  BiH,  osim  ako  dostave  validan  dokaz o  reprogramu duga, odnosno dokaz da nisu u sistemu PDV-a.

d) koji su propustili ispuniti finansijske obaveze prema općini Ilidža.

 

V

 

Prijedlog za dodjelu priznanja podnosi se na propisanom Obrascu koji je sastavni dio ove odluke  i sadrži sljedeće:

 

a) za pojedince

1) biografiju kandidata

2) tok njegovog rada i ostvarenih rezultata

3) temeljito obrazloženje i razlog predlaganja

4) naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog.

 

b) za pravne osobe

1) osnovne podatke o organizaciji djelatnosti

2) ostvarene rezultate rada

3) temeljito obrazloženje razloga predlaganja

4) naziv javnog priznanja i područje za koje se podnosi prijedlog

 

(3) Uz prijedlog se prilaže dokumentacija u zavisnosti od vrste priznanja za koje se podnosi prijedlog.

Dostavljeni prijedlozi za dodjelu priznanja sa  dokumentacijom se ne vraćaju podnosiocu prijedloga.

(4) Prijedlog za dodjelu priznanja sa potpunom dokumentacijom se podnosi u pisanoj i elektronskoj formi do  26.02.2021. godine  neposredno putem Centra za pružanje usluga građanima Općine Ilidža ili poštom na adresu:

Općina Ilidža – Općinsko vijeće – Komisija za saradnju sa drugim općinama, nagrade, priznanja, praznike i obilježavanje značajnih događaja i ličnosti

Ul. Butmirska cesta  broj  12,  71210 ILIDŽA

uz naznaku

„Prijava na Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja  Općine Ilidža”.

VI

Obavještenje o objavljivanju javnog poziva za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja  Općine Ilidža objavit će se u dnevnim novinama „Oslobođenje”, a Javni  poziva  za predlaganje kandidata za dodjelu priznanja Općine Ilidža sa obrascem za prijavu kandidata bit će objavljen na službenoj stranici Općine Ilidža (www.opcinailidza.ba), kao i na oglasoj ploči Općine i oglasnim pločama svih MZ-a na području općine Ilidža.

 

VII

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Prilog: Obrazac za podnošenje prijedloga za dodjelu priznanja.    

 

PREDSJEDAVAJUĆI

                                                                                               Tarik Stambolić,magistar poslovnog prava

OBRAZAC ZA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA ZA DODJELU PRIZNANJA

Prikaži više

Povezani članci

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *

Pogledajte još
Close
Back to top button
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com