Radno vrijeme

Općinsko vijeće je organ odlučivanja u Općini koji svoju funkciju vrši u skladu sa Ustavom, zakonom i Statutom Općine Ilidža.Općinsko vijeće Ilidža ima 27 vijećnika čiji se izbor i trajanje mandata vrši i utvrđuje po postupku propisanim Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine.

Nadležnost Općinskog vijeća
Zakonom o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine FBiH“, broj 49/06), Općinsko vijeće je nadležno za slijedeće poslove:

 • priprema i dvotrećinskom većinom glasova usvaja statut Općine
 • usvaja budžet i izvještaj o izvršenju budžeta Općine
 • donosi razvojne, prostorne i urbanističke planove i programe, te provedbene planove, uključujući zoniranje
 • donosi propise o porezima, taksama, naknadama i doprinosima Općine u skladu sa zakonom
 • donosi odluke o upravljanju i raspolaganju imovinom Općine
 • donosi odluke o zaduživanju
 • donosi programe uređenja građevinskog zemljišta
 • donosi plan korištenja javnih površina
 • donosi odluke o organizaciji mjesne samouprave i nazivima ulica, trgova i dijelova naseljenih mjesta
 • donosi odluke o udruživanju Općine u savez i druge oblike organiziranja
 • donosi odluke o proglašenju praznika Općine
 • donosi odluke o nagradama i priznanjima Općine
 • bira i razrješava predsjedavajućeg i zamjenika predsjedavajućeg vijeća
 • donosi odluke o raspisivanju referenduma
 • razmatra godišnje izvještaje o provođenju politike Općine i aktivnostima općinskog načelnika
 • osniva preduzeća i ustanove za obavljanje poslova od interesa za Općinu
 • donosi poslovnik o svom radu
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i statutom općine

 

Dužnosti predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Predsjedavajući Općinskog vijeća obavlja sljedeće dužnosti:

 • predstavlja Vijeće
 • učestvuje u pripremi sjednice Vijeća, saziva je i njom predsjedava
 • stara se o ostvarivanju Programa rada Vijeća i o tom obavještava Vijeće
 • stara se o primjeni Poslovnika o radu Vijeća
 • stara se o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika u vezi sa vršenjem njihove funkcije iz djelokruga Vijeća
 • daje inicijative za razmatranje pojedinih pitanja iz djelokruga Vijeća i njegovih radnih tijela
 • upućuje na raspravu radnim tijelima Vijeća pripremljene nacrte i prijedloge odluka i drugih propisa i akata, te izvještaje, analize i druga akta upućena Vijeću
 • potpisuje akte koje donosi Vijeće
 • stara se o odnosima i saradnji Vijeća sa drugim organima, tijelima i organizacijama o pitanjima iz djelokruga Vijeća
 • prima svečane izjave kada je to zakonom predviđeno
 • obavlja konsultacije sa predsjednicima radnih tijela Vijeća
 • obavještava javnost o radu Vijeća
 • i vrši sve druge poslove određene zakonom, Statutom i Poslovnikom o radu Vijeća

 

Dužnosti zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća

Zamjenici predsjedavajućeg Općinskog vijeća pomažu predsjedavajućem Vijeća u vršenju dužnosti, obavljaju određene poslove iz djelokruga predsjedavajućeg Vijeća i zamjenjuju predsjedavajućeg u slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti da obavlja poslove iz svog djelokruga.

 

Sekretar Općinskog vijeća obavlja slijedeće poslove:

Sekretar Općinskog vijeća je državni službenik koji svoju dužnost obavlja profesionalno
i u vezi sa tim vrši slijedeće poslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji i to:

 •  izrađuje nacrte i prijedloge normativnih akata koje donosi Općinsko vijeće kao što su:  Statut Općine, Poslovnik o radu Općinskog vijeća, pravila mjesnih zajednica i drugi akti  kojima se uređuju organizacija i rad Općinskog vijeća i njegovih radnih tijela i organa mjesnih zajednica, te prava i obaveze općinskih vijećnika i članova radnih tijela  Općinskog vijeća;
 •  pomaže predsjedavajem Vijeća u pripremanju sjednica i obezbjeđivanju uslova za  rad Vijeća i njegovih radnih tijela;
 •  stara se o ostvarivanju prava i dužnosti vijećnika i obezbjeđuje uslove za rad  klubova vijećnika;
 •  prima inicijative i prijedloge upućene Općinskom vijeću i daje ih na dalju obradu  nadležnim općinskim službama;
 •  stara se o pravno-tehničkoj obradi akata usvojenih na sjednici Općinskog vijeća,  blagovremenom objavljivanju propisa i drugih akata koje je donijelo Općinsko vijeće  i dostavljanju zaključaka i pitanja vijećnika Općinskom načelniku,  općinskim službama i drugim nadležnim institucijama;
 •  stara se o obavljanju stručnih i drugih poslova za potrebe Općinskog vijeća i  njegovih radnih tijela.